Publikacja sprawozdania finansowego za 2018 rok

BILANS jednostki Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie

 

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września  2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe - BILANS jednostki Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Władysławów:

http://www.wladyslawow.bip.net.pl/?a=3487